O ordinaci

Co je všeobecný praktický lékař (VPL)

Všeobecný praktický lékař (dříve a zlidověle Obvoďák) je lékař, který se po ukončení studia na vysoké škole na lékařské fakultě zapsal na Ministerstvu zdravotnictví k atestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství, tuto 3-4 letou přípravu absolvoval (a mnohde za stáže platil) a poté složil atestační zkoušku. Je to tedy lékař specialista v oboru všeobecné lékařství, jako je internista specialista v oboru interní lékařství či chirurg je specialista v oboru chirurgie. Již dávno to není odpadlý ortoped či jiný odborník z televizního seriálu. Všeobecný praktický lékař (dále VPL) patří do kategorie tzv. Primární péče společně s praktickým lékařem pro děti a dorost, s gynekologem a zubním lékařem.

Primární péče slouží k prvnímu kontaktu pacienta se zdravotnictvím, má být dostupná časově, místně i sociálně. VPL vyřeší ve svých praxích 80% zdravotních problémů obyvatel za cenu 7-10% zdravotnického rozpočtu. Dle Světové zdravotnické organizace se má posilovat role VPL, aby zbyly síly a finanční zdroje na hospitalizaci a léčbu těch nejzávažnějších případů.

Úkolem VPL je dbát na zdravotní prevenci svých pacientů, včas odhalovat akutní i chronická onemocnění, rozpoznat, kdy diagnostika a léčba jsou nad jeho síly a možnosti a zařídit další péči u příslušných specialistů. Dalším úkolem je zajistit základní očkování, posuzovat způsobilost k práci (krátkodobou= tzv "neschopenky") a pomáhat při posuzování dlouhodobé pracovní neschopnosti, tj. referovat o zdravotním stavu nemocného posudkovému lékaři. Dalším úkolem je spolupráce se sestrami Domácí zdravotní péče. A do spektra činnosti VPL patří i paliativní péče.

Metodou práce je především znalost rodinného, sociálního a pracovního prostředí, které také rozhodují o vzniku a průběhu nemoci, dále je to dávání si souvislostí "dokupy", zdravý selský rozum, dobré mravy a zkušenost. Moderní VPL se nebojí nových technologií, má v ordinaci malou laboratoř, EKG, glukometr, oxymetr a další přístrojové vybavení.

Zuzana Miškovská